Welkom bij Rijschool Wika Tessenderlo NIEUWE OPENNING VESTIGING BERINGENinfo@rijschoolwika.be

Vanaf 01.03.2017 Theorie- en praktijkexamen met een beëdigd tolk (voor alle categorieën) De kandidaat, die het Nederlands niet machtig is, kan het theorie- en het praktijkexamen voor alle categorieën afleggen, bijgestaan door een beëdigde tolk. Vanaf 01.03.2017 kan dit enkel nog voor de talen Frans, Duits of Engels.

Vanaf 04.03.2017
Alle mislukte pogingen tellen altijd mee.
De kandidaat die tweemaal na elkaar niet slaagt voor het praktisch examen moet zes uur rijlessen volgen vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktijkexamen.

Wanneer de kandidaat tweemaal uitgesteld werd voor het praktijkexamen onder dekking van een eerste voorlopig rijbewijs en vervolgens na drie jaar een nieuw voorlopig rijbewijs heeft behaald, zal hij toch zes uur rijlessen moeten volgen alvorens een derde praktijkexamen te mogen afleggen. Alle mislukkingen tellen dus mee ongeacht deze voor of na 04.03.2017 hebben plaatsgevonden en ongeacht deze al dan niet onder dekking van een eerste of tweede voorlopig rijbewijs hebben plaatsgevonden.

Vanaf 01.06.2017
De zware overtreding telt mee in het theorie-examen cat. B
Vanaf 01.06.2017 zal in het theorie-examen een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten. Zware overtredingen zijn:
– alle overtredingen van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht of het overschrijden van een witte doorlopende streep);
– alle overtredingen van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven);
– alle overtredingen ten aanzien van het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid.

Het theorie-examen zal nog steeds bestaan uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen. Bij een zware overtreding worden 5 punten afgetrokken en bij een lichte fout één punt. De kandidaat mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware én 4 lichte fouten maken. Bij 2 zware overtredingen wordt de kandidaat onmiddellijk uitgesteld

Vanaf 01.06.2017 zijn er voor alle kandidaten onderstaande wijzigingen in het praktijkexamen van de categorie B van toepassing, ongeacht of het theorie-examen of het voorlopig rijbewijs behaald is vóór 01.06.2017.

6 mogelijke manoeuvres op het praktijkexamen cat. B
Vanaf 01.06.2017 zal de kandidaat 6 mogelijke manoeuvres moeten kunnen uitvoeren. De kandidaat zal door loting 2 van de 3 onderstaande manoeuvres moeten uitvoeren:

1. Keren in een smalle straat
Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen rechtsomkeer te maken, in een straat met matig verkeer. De kandidaat mag kiezen waar hij zich gaat keren en mag het manoeuvre vooruit of achteruit starten. De volledige breedte van de rijbaan (van boordsteen tot boordsteen) mag gebruikt worden.
2. In rechte lijn achteruitrijden
Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen achteruit te rijden, over een afstand van ongeveer 10 meter, in een rustige straat. De kandidaat dient het manoeuvre op een continue wijze uit te voeren. Hierbij mag hij zich evenwel 1 keer opnieuw positioneren.

3. Parkeren:
Wanneer door lottrekking het manoeuvre “parkeren” werd geselecteerd, dan zal dit manoeuvre bestaan uit één van de vier volgende parkeermanoeuvres:

 • evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren tussen 2 voertuigen.
 • evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen 2 voertuigen.
 • zijn voertuig evenwijdig ten opzichte van de weg rechts of links te parkeren.
 • De kandidaat stelt zich op naast het voertuig waarachter hij zich moet parkeren, om het daarna achterwaarts te parkeren, in een continue S-beweging, tussen twee voertuigen.
 • loodrecht ten opzichte van de weg vooruit of achteruit in een vak parkeren
 • Deze zullen moeten uitgevoerd worden op een openbare plaats. Onder een openbare plaats valt de openbare weg of een publiek terrein zoals de parking van een groothandelszaak of de parking van het examencentrum.
 • Er zal minstens één voertuig naast het parkeervak geparkeerd staan. De examinator zal de kandidaat vragen zich vooruit of achteruit in een vak te parkeren.
 • Voor het manoeuvre aan te vatten, heeft de kandidaat de vrije keuze wat de opstelling van het voertuig betreft, zolang de opstelling een voorwaarts of achterwaarts parkeermanoeuvre mogelijk maakt.
 • Het manoeuvre moet niet in één beweging uitgevoerd te worden.

2 vaardigheden als bijkomende evaluatiecriteria voor het praktijkexamen cat. B

 1. NIEUW VANAF 1/10/2023 IS zelfstandig rijden met eigen GPS toestel via Waze of Google App, jij stelt zelf de bestemming in.

De vaardigheid van de kandidaat om zelfstandig te rijden zal worden beoordeeld tijdens de proef op de openbare weg. Zo zal de kandidaat worden gevraagd een op voorhand aangegeven bestemming te bereiken zonder aanwijzingen van de examinator. De kandidaat mag kiezen of hij de instructies van een GPS of de richting van verkeersborden zal volgen.

 1. Risk Perception Test

Het gaat om een computertest.

Die afgelegd wordt vòòr de proef op de openbare weg. De test zal nagaan of de kandidaat de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld.

De Goca risico perceptietest (GRPT) bestaat uit kortfilms.

Opgenomen in het dagdagelijks verkeer, vanuit een bestuurdersperspectief met zicht op de snelheidsmeter, de richtingaanwijzers, de binnenspiegel en buitenspiegels die ook meebewegen. De aanwezigheid van de verschillende spiegels in het gezichtsveld van de kandidaat, verplichten hem om zijn aandacht te verdelen, gericht te kijken en de mogelijke risico’s in te schatten betreffende de andere weggebruikers voor, achter of aan de zijkant van het voertuig.

Op het einde van de kortfilm krijgt de kandidaat een vraag met 4 antwoordmogelijkheden.

Waarbij meerdere (minimum 1 en maximum 3) goede antwoorden mogelijk zijn. De kandidaat start met 2 oefenfilms en legt aansluitend de test af bestaande uit 5 kortfilms.
De kandidaat slaagt vanaf een score van 6/10.

 • De beoordeling: voor ieder correct antwoord +1; voor ieder fout antwoord -1; voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt 0.
 • De GRPT en de proef op de openbare weg zijn 2 onderdelen van het praktijkexamen. Beide onderdelen van het praktijkexamen moeten in hetzelfde examencentrum worden afgelegd.

DE NIEUWE RIJOPLEIDING 2017

 1. HET THEORIE EXAMEN. (vanaf 1-06-2017)
 • Vanaf 17j.
 • geldig = je praktijkexamen afleggen binnen deze geldigheid.
 1. HET VORMINGSMOMENT VOOR BEGELEIDERS opnieuw verplicht vanaf 01/03/2024;
 • Voor iedereen op vanaf 1 maart 2024 als begeleider op het voorlopig rijbewijs wil vermeld worden.
 • Dit begeleidersattest moet aan het loket van het examencentrum voorgelegd worden! (Papieren versie/digitale databank MOW)
 • Vanaf 17j. kan je leren rijden met begeleider(s)
 • 2 begeleiders op je voorlopig rijbewijs.
 • Het voorlopig rijbewijs met begeleiders = max. 36 maanden geldig.
 • het vervallen voorlopig rijbewijs kan enkel vervangen worden door een M12 (met begeleider)
 • Men kan binnen de geldigheid van een voorlopig rijbewijs 1X overschakelen naar M36 of M18.
ZONDER EEN BEGELEIDER LEREN RIJDEN.

 • Vanaf 18J. kan je leren rijden zonder begeleiders
 • Tenminste 20 lesuren volgen, dan kan je een bekwaamheidsattest krijgen.
 • Er mogen max. 2 passagiers mee, zij moeten ook voldoen a/d voorwaarden.
 • Dit voorlopig rijbewijs = 18 maanden geldig.
 1. EEN OEFENPERIODE VAN TEN MINSTE 3  MAANDEN.
 • Na afgifte v/h voorlopig rijbewijs kan je ten vroegste na 3 maanden je praktijkexamen afleggen.
 1. NA HET PRAKTIJKEXAMEN VOLGT EEN TERUGKOMMOMENT.
 • Voor iedereen die vanaf 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs aanvraagt, u bekomt hiervoor een oproepbrief van uw gemeentebestuur.
 • Ten vroegste na 6maanden & max. 9maanden nadat je slaagde voor je praktijkexamen.
 • Bestaat uit een klassikaal deel & praktijkoefeningen op een terrein & op de openbare weg.
 • Dit zal 100euro bedragen.

Nieuwe regeling vervallen voorlopig rijbewijs
Leerlingen waarvan het voorlopig rijbewijs minder dan drie jaar vervallen is, kunnen vanaf 1 februari 2019 enkel een nieuw voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvragen met de geldigheid van één jaar:
• De leerling moet 6 uur praktijkles volgen nadat het voorlopig rijbewijs verlopen is. Enkel dan is het mogelijk een voorlopig rijbewijs M12 te bekomen.
• De leerling moet bij het aanvragen beschikken over een geldig theorie examen. Een theorie-examen is 3 jaar geldig. een praktijkexamen afleggen kan enkel binnen de geldigheid van dit theoretische examen.
• De leerling zal ook een terugkommoment moeten volgen.